Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van:
Massagepraktijk DeaLuna
Telefoon: 06 44118000
Facebook
KvK 57633584

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer : Massagepraktijk DeaLuna

Opdrachtgever : Particulier (natuurlijk persoon) of instantie (rechtspersoon) die een Overeenkomst met Massagepraktijk DeaLuna heeft gesloten of in opdracht van wie Massagepraktijk DeaLuna Diensten verricht en/of Producten levert, dan wel met wie Massagepraktijk DeaLuna in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst : Iedere Overeenkomst die tussen Massagepraktijk DeaLuna en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Offerte : In meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten en/of opgave van de te leveren Diensten en/of Producten.

Order : Ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een Offerte, van Opdrachtgever aan Massagepraktijk DeaLuna tot het verrichten van Diensten, het leveren van Producten of anderszins aangaan van een Overeenkomst.

Diensten : Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Massagepraktijk DeaLuna voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Producten : Alle zaken en alle resultaten van dienstverlening door Massagepraktijk DeaLuna voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en Offertes en zijn van toepassing op alle (overige) rechtshandelingen tussen Massagepraktijk DeaLuna en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.

2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen en zijn alleen van toepassing op de expliciet genoemde Overeenkomst en prevaleren voor de in deze en volgende hoofdstukken opgestelde bepalingen.

3. Specifieke bepalingen in volgende hoofdstukken prevaleren voor de in dit hoofdstuk opgestelde bepalingen.

4. De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Massagepraktijk DeaLuna uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en Offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Desgevraagd zal Massagepraktijk DeaLuna voor de aanvang van werkzaamheden een Offerte aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

3. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Massagepraktijk DeaLuna een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Massagepraktijk DeaLuna uitvoering aan een Order wordt gegeven.

4. Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Massagepraktijk DeaLuna van welke aard ook.

5. Alle opgaven van Massagepraktijk DeaLuna met aanduiding van Diensten en/of Producten zijn met zorg gedaan, maar Massagepraktijk DeaLuna kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijking zullen voordoen.


Artikel 4: Offerte

1. Een door Massagepraktijk DeaLuna opgestelde Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de Offerte een langere termijn vermeldt.

2. Door Massagepraktijk DeaLuna opgestelde Offertes zijn opgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Massagepraktijk DeaLuna gaat uit van de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

3. Alle door Massagepraktijk DeaLuna opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

4. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Deelname aan een cursus, massageles of ondergaan van een massage geschiedt op eigen risico. Massagepraktijk DeaLuna noch de desbetreffende docent of masseur kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of lichamelijk letsel opgelopen tijdens of na de cursus, les of massage.

2. Massagepraktijk DeaLuna is verantwoordelijk voor haar informatie verstrekking en advisering met betrekking tot diensten en producten verkoop, maar is nimmer aansprakelijk voor de wijze van gebruik en uitvoering door de Opdrachtgever thuis.

3. Massagepraktijk DeaLuna is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade aan Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

4. Een eventuele aansprakelijkheid van Massagepraktijk DeaLuna en van de personen voor wie Massagepraktijk DeaLuna krachtens de wet aansprakelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

5. Massagepraktijk DeaLuna is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

6. Massagepraktijk DeaLuna kan niet worden aansprakelijk gesteld voor (gevolg)schade ten gevolge van het achterhouden van informatie door opdrachtgever die van belang kan zijn voor een behandeling.

Artikel 6: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Massagepraktijk DeaLuna waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Massagepraktijk DeaLuna verlangd kan worden.

2. In alle gevallen van overmacht heeft Massagepraktijk DeaLuna het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

3. In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 2. van dit artikel is Massagepraktijk DeaLuna niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4. Onder 1. van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) begrepen:
overheidsmaatregelen, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie door derden die voor de uitvoering door Massagepraktijk DeaLuna zijn ingeschakeld, brand, rampen, epidemie of oorlog(gevaar).

Artikel 7: Persoonsgegevens

1. De door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Massagepraktijk DeaLuna. Hierbij neemt Massagepraktijk DeaLuna de bepaling van Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

2. De Opdrachtgever heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens die door Massagepraktijk DeaLuna worden verwerkt.

3. Massagepraktijk DeaLuna gebruikt persoonsgegevens voor het verwerken van Overeenkomsten. Tevens worden deze gegevens gebruikt om Opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Producten en Diensten van Massagepraktijk DeaLuna .

4. De Opdrachtgever kan een verzoek bij Massagepraktijk DeaLuna indienen voor inzage van zijn/haar opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast kan de Opdrachtgever verzoeken wijzigingen of aanvullingen in zijn/haar persoonsgegevens aan te brengen of deze persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Artikel 8: Geschillen

1. Geschillen tussen Opdrachtgever en Massagepraktijk DeaLuna, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

2. Indien de partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Massagepraktijk DeaLuna .

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.


Hoofdstuk 2: Algemene Leveringsvoorwaarden


Artikel 10: Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk, Algemene Leveringsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

Cursusgeld : Prijs voor een cursus.
Massagekosten: Prijs voor een massage.
Factuurbedrag : Totaalprijs voor bestelde Diensten en Producten.
Factuurdatum : Datum waarop de hoogte van het Factuurbedrag is overeengekomen.
Cursus : Reeks lessen.
Massageles: Les in het masseren.
Peutermassage: Reeks lessen voor peuters en 1 ouder.
Cursist : Persoon die op geldige wijze is ingeschreven voor deelneming aan de cursus.
Docent : Persoon die de cursus geeft.


Artikel 11: Aanmelden

1. Aanmelden voor een cursus/les geschiedt via de website www. DeaLuna.nl, schriftelijk, telefonisch of mondeling.

3. Schriftelijke aanmelding geschiedt via de e-mail of geschreven brief waarin staat vermeld welke cursus en data de aanmelding betreft.

4. Aanmelding voor een massage en/of massageles geschiedt telefonisch of via de e-mail waarin staat vermeld wanneer de massage wenselijk is.

4. Massagepraktijk DeaLuna dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de aanmelder en/of deelnemende kind.

5. Massagepraktijk DeaLuna behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een cursus te weigeren.


Artikel 12: Inschrijving

1. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

2. Alleen ingeschreven Cursisten mogen deelnemen aan de cursus.

3. Deelname aan een cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.

4. Indien een cursus vol is, kan de Cursist ingeschreven worden op de eerst volgende aangeboden betreffende cursus.


Artikel 13: Betaling

1. Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld door Massagepraktijk DeaLuna en vermeld op de website www. DeaLuna.nl.

2. Betaling geschied door betaling op ABN AMRO-rekeningnummer 541956442 tnv DeaLuna.

3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum, dan wel voor aanvang van de cursus/massage bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Massagepraktijk DeaLuna .

4. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de onder 3. van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft voldaan, zal de aanmelding niet worden omgezet in een inschrijving.

5. Indien een persoon, bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de Cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.


Artikel 14: Annuleren

1. Annuleren van deelname aan een cursus/les kan uitsluitend door de Cursist, door middel van een schriftelijke/ telefonische annulering van de inschrijving bij Massagepraktijk DeaLuna , geschieden. Annuleren kan zonder opgave van reden.

2. Indien een inschrijving uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd zal Massagepraktijk DeaLuna het cursusgeld volledig restitueren.

3. Indien een inschrijving binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus geschiedt, zal op de te restitueren cursusgeld € 50,00 administratiekosten ingehouden worden.

4. Annuleren van een massage en/of massageles kan uiterlijk 24 uur voor de afgesproken datum.

5. Indien een massage en/of massageles binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht en zal er geen restitutie plaats vinden.

6. De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd.

7. Annulering door overmacht is mogelijk, dit dient aantoonbaar gemaakt te worden aan Massagepraktijk DeaLuna . De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde cursusgeld dient als inschrijving voor de nieuwe datum.


Artikel 15: Cursus babymassage/ lessen peutermassage

1. De Cursus gaat alleen door indien, het bij de Cursus/lessen genoemde, minimum aantal inschrijvingen is behaald.

2. Bij onvoldoende inschrijvingen zal Massagepraktijk DeaLuna het Cursusgeld volledig restitueren.

3. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de Cursist vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.

4. Indien deelname aan de Cursus/lessen tussentijds wordt gestopt dan wel beëindigd, vindt er geen
restitutie plaats van enig cursusgeld.

5. In geval van ziekte van de Docent zal Massagepraktijk DeaLuna één vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag.

6. Ziekte van de Cursist, dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, telefonisch gemeld te worden bij de Docent. Inhalen van de les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende Cursus.

7. Indien blijkt dat omwille van het kind/baby de cursus/lessen voortijdig gestopt dient te worden zal er een individuele cursus aangeboden worden door Massagepraktijk DeaLuna . Echter restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.

8. Massagepraktijk DeaLuna is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de Cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Massagepraktijk DeaLuna schaadt.

9. Deelname geschiedt op eigen risico. Massagepraktijk DeaLuna is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus of massage.


Artikel 16: Massage en/of Massageles

1. Massagepraktijk DeaLuna verleent enkel medische massages en/of massages ter ontspanning.

2. Een massage en/of massageles wordt in overleg met Opdrachtgever door Massagepraktijk DeaLuna gepland.

3. Een massage en/of massageles vindt plaats bij de Opdrachtgever thuis of in de praktijkruimte van Massagepraktijk DeaLuna.

4. In de door Cliënt geboekte tijd op een andere locatie dan de praktijkruimte van DeaLuna is inbegrepen het opzetten en afbreken van de massagetafel of de materialen. Cliënt treft in overleg met Massagepraktijk DeaLuna maatregelen ter voorbereiding van de massage en/of massageles.

5. Massagepraktijk DeaLuna heeft het recht de Opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van Massagepraktijk DeaLuna , geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.


Artikel 17: Kadobon

1. Het tarief voor de kadobon dient binnen 3 werkdagen te zijn ontvangen op de bankrekening van Massagepraktijk DeaLuna onder vermelding van kadobon met naam van ontvanger. De kadobon wordt verstuurd of kan opgehaald worden na bijschrijving van het bedrag op bankrekening of na contante betaling.

2. De kadobon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Massagepraktijk DeaLuna . De geldigheid van de kadobon is 1 jaar na de uitgiftedatum. De kadobon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3. De kadobon is en blijft eigendom van Massagepraktijk DeaLuna . Derhalve is het verboden de kadobon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan deren te verstrekken.


Artikel 18: Auteursrechten

1. De auteursrechten van aangeboden en beschikbare gestelde cursussen en cursusmaterialen berusten bij Massagepraktijk DeaLuna .

2. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen en cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

3. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen of cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

4. Massagepraktijk DeaLuna is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Massagepraktijk DeaLuna als bindend.

Hoofdstuk 3: Slotbepaling

Artikel 19: Slotbepaling

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 januari 2012 en treden per deze datum in werking. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden vervallen alle eerdere regelingen betreffende hetgeen in deze Algemene Voorwaarden geregeld wordt.

2. Op Overeenkomsten die zijn gesloten voor de invoering van deze Algemene Voorwaarden, zijn de voorwaarden zoals die bij het sluiten van betreffende Overeenkomst golden en/of zijn overeengekomen.

3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Massagepraktijk DeaLuna .

4. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door Massagepraktijk DeaLuna .

5. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorziet, beslist Massagepraktijk DeaLuna .

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Massagepraktijk DeaLuna en te raadplegen op de website: www. DeaLuna.nl.