Betalingscondities Maria Aarts Massage

1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag voor aanvang van de behandeling, contant of middels directe overmaking. In overleg is het soms mogelijk achteraf te betalen via de bank binnen 14 dagen na factuurdatum op het door therapeut* aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de betalingstermijn  is de opdrachtgever** zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan therapeut verschuldigd.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de massage therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, verhoogd met 10 euro administratiekosten. 

3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de massage therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.

4. Indien de zaak is overgedragen aan het door massage therapeut gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de massage therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Het niet nakomen van een gemaakte afspraak zonder tijdige afmelding (24h) wordt in rekening gebracht.

*therapeut:
Maria Aarts, eigenaar van DeaLuna

**De opdrachtgever (cliƫnt):
Natuurlijke persoon die aan massage therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten

In spreektaal betekent bovenstaande dat u 14 dagen de tijd krijgt om de factuur te voldoen. Doet u dat niet dan volgt een eerste betalingsherinnering, waar u 7 dagen de tijd voor krijgt om te voldoen, nogmaals verhoogd met 10 euro administratiekosten. Wordt ook aan deze factuur geen gehoor gegeven dan volgt een tweede betalingsherinnering, waar u wederom 7 dagen de tijd voor krijgt om te voldoen, verhoogd met 10 euro administratiekosten. Als ook deze niet binnen de termijn wordt voldaan dan wordt Van Der Sanden-incasso te Drunen ingeschakeld die de verdere afwikkeling op zich zal nemen.